LOXLEY ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายธงชัย ล่ำซำ (ที่7จากขวา) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมี นายสุรช ล่ำซำ (ที่8จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเฉลิมโชค ล่ำซำ (ที่6จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เมื่อเร็วๆ นี้.