BGC ชี้แจงกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงโรงงานบีจีซี ขอนแก่นกล๊าส

News

BGC ชี้แจงกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงโรงงานบีจีซี ขอนแก่นกล๊าส

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วของ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดขอนแก่น ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณด้านนอกพื้นที่ส่วนผลิตของโรงงาน ระยะห่างจากเขตพื้นที่ส่วนผลิตของโรงงานประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณเก็บเศษซากวัสดุรอการกำจัด โดยไม่เกี่ยวข้องกับเศษแก้วและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่สามารถควบคุมเพลิงไว้เรียบร้อยภายในเวลาอันรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน สินค้า หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด