ในหัวข้อเรื่อง “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ (Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being)”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญท่านที่สนใจเข้าการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562

ในหัวข้อเรื่อง “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ (Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being)”

จัดขึ้น ณ ห้อง Grand Hall (GH201-203)

ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์  http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php