สสว.เตรียมจัดงานแถลงผลสำเร็จ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงานแถลงผลสำเร็จ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 เตรียมมุ่งสู่ SME Smart Forward ในยุค New Normal วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

ภายในงานพบงานเสวนาหัวข้อ การผลักดัน SME Smart Forward ในยุค New Normal โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ TED TALK ถอดรหัสความสำเร็จ อุตสาหกรรม SME ไทย รวมทั้งข้อมูลสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ Covid 19 พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการจากผู้ประกอบการ ในโครงการ อาทิ IOT DEMO รูปแบบจำลอง IOT Solution , ผลิตภัณฑ์สปา , ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยี และได้รับมาตรฐาน หรือใบรับรองสัญลักษณ์ทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” , ผลิตภัณฑ์สิ่งทอแฟชั่นที่มีนวัตกรรม ได้รับมาตรฐานและรับรองฉลากต่าง ๆ อาทิ Smart Fabric / CoolMode / เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 / Thailand Textiles Tag  , ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน , ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม , ผลิตสมุนไพรไทยจากธรรมชาติ รวมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัย Thailand SURE 2020 โดยผลงานจาก 14 หน่วยร่วมดำเนินงาน ประกอบไปด้วย

 • สถาบันอาหาร (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและเกษตรแปรรูป)
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve , เน้นกลุ่ม Green Business )  
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว/โรงแรม/สปา เครื่องมือแพทย์ /แปรรูปสินค้าประมงภาคใต้)
 • สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กลุ่มแฟชั่น สิ่งทอ ไลฟ์สไตล์)                               
 • สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)                                  
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน)
 • สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโลหะ)
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (กลุ่มที่อุตสาหกรรม S-Curve ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน)    
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม (ภาคเหนือ))
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ธุรกิจการค้าและบริการ (ภาคใต้))
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์)
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โรงแรม และ ผู้ประกอบการขนส่ง
 • สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (เกษตรแปรรูป/ภาคบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492-9  ต่อ 740