ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครั้งแรกกับงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเดน ตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ

Technology

ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครั้งแรกกับงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเดน ตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับกองบริหารงานวิจัยและกองกิจการนักศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป วันพระราชทานนาม 131 ปมหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงาน Mahidol R-I-SE NOW มีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เปนไฮไลตจากทุกคณะ และสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบงเป็นโซนหลากหลาย อาทิ โซนดานการแพทยและสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมไปถึงการแสดงนวัตกรรมที่ทันสมัย และพร้อมสูการถายทอดเทคโนโลยี มากกวา 90 บูธ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงของบริษัท startup ตางๆ ที่พรอมสราง ความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยมหิดลมีอีกหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑทางการแพทย ชุดตรวจทางหองปฏิบัติการ หุนยนต เทคโนโลยี และสมองกลเพื่อชวยพัฒนาดานการแพทยและความเปนอยู โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ อาหารสุขภาพและอาหารเพื่อผูปวย รวมไปถึงอุปกรณตางๆ เพื่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังมีผลงานดานวัฒนธรรม และดนตรีที่ชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดี

ผูสนใจเขารวมชมงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเดนของมหิดล ในงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE NOW) จะจัดขึ้นในวันศุกรที่ 23 ถึงวันเสารที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 02 849 6050-3 หรือติดตามความเคลื่อนไหวไดที่ www.facebook.com/MAHIDOLRISENOW