ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น “ภัยการค้ามนุษย์” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาขึ้นไปถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งรายบุคคลหรือทีมๆละไม่เกิน 3 คน และประชาชนทั่วไป เป็นรายบุคคลหรือทีมๆละไม่เกิน 3 คน โดยผู้เข้าประกวดเลือกส่งผลงานหนังสั้นหรือแอนิเมชั่น ได้ประเภทเดียวเท่านั้น ส่งผลงานได้ 1 เรื่อง ต่อ 1 คน/ทีม  หนังสั้นหรือแอนิเมชั่นต้องมีเนื้อหาหรือแนวคิดสื่อถึงความหมาย รูปแบบการค้ามนุษย์ ภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ วิธีการป้องกันตนเองและการมีส่วนร่วม เป็นต้น  สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.e-aht.com หรือ facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์