ทีโอที เล็งพัฒนา CSR เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย ประเดิมปี 62 โครงการ TOT Young Club ชุมชนนครอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม TOT CSR ประจำปี 2562 เปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0ต้นกล้าประชารัฐ”ชุมชนนครอุดรธานีที่มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานีจ.อุดรธานีโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง  ทีโอที  ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี โดยมี นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ โครงการ TOT YOUNG CLUB ร่วมเป็นสักขีพยานฯ  เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร  โดยคณะกรรมการฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เป็นโครงการฯ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา และภาคสังคมประชาชน ที่เป็นการให้ความรู้ด้านไอซีทีและระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้แก่เยาวชนได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ทีโอที ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.อุดรธานี ในการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ที่มีความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ จะยังเป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอุดรธานี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ที่มีอายุราว 1822-4600 ปีก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้ “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นลําดับที่ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่ 359 ของโลก

 

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ โครงการ TOT YOUNG CLUB กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการ kick off โครงการ TOT YOUNG CLUB โดยการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากร ทีโอที ที่ดูแลโครงการฯ จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

 

และสำหรับโครงการ  TOT Young Club จนถึงปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ โดย ปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ จำนวน 12 ชุมชน  เริ่มชุมชนแรกประเดิมที่ ชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม 2562  ในชุมชนบ้านถ้ำเต่า จ.สกลนคร ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชุมชนวัดภูเก็ต จ.น่าน ชุมชนบ้านกุดพันเขียว จ.ยโสธร ชุมชนตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่าวน้ำ จ.กระบี่ ชุมชนลาวเวียงเนินขาม จ.ชัยนาท  ชุมชนในสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และชุมชนในจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

โดยโครงการฯ จะเข้าไปอบรมให้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีและให้รู้เท่าทันในยุคดิจิทัล แก่เยาวชน และผู้ประกอบการ อาทิ การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เช่น Facebook Youtube โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ  ผ่าน Social Media รวมถึงระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป TYC e-commerce  และมีการประเมินผลจากจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่างๆ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง Online อาทิ Facebook Youtube และ Website

ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB  โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube ของ 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน