ดีอี ใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล

News

ดีอี ใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat”

หารืออาเซียน เพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ โดยเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีแบบใกล้ชิด เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้พูดคุยกันอย่างเปิดอก ในประเด็นสำคัญของการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลของอาเซียน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน เช้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย