ชนะเลิศการประกวด EACC Excellence Award คร้ังที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศการประกวด EACC Excellence Award

ผลงานคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15

 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจากโรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นรับมอบรางวัลชนะเลิศ EACC Excellence Award ประเภท Asthma จาก รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) (คนที่ 3 จากขวา) ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย โดยมีผลงานการดำเนินงานที่สามารถยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดได้ตามเป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการลด Admission rate การสร้างสรรค์นวัตกรมใหม่ๆ ทางด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงวิธีการดำเนินงานของคลินิกที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

 

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง จ.ชัยภูมิ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา, รางวัลชมเชย ได้แก่ 1. โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2. โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร และรางวัล Peer Recognition Award 2018 ได้แก่ 1. โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี  และ 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

# # # # # # # # # # # # # #

 

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ โทร.02-439-4600 ต่อ 8304
อีเมล์ paricharts@corepeak.com