คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 มิ.ย.2562 ผู้สนใจสมัคร
และสอบคัดเลือก สามารถสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เว็บไซต์ 
http://rpca-admission.thai.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034 311 110, 080 513 4312