การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “การพัฒนาการให้บริการประชาชน” จึงได้ผลักดันให้หน่วยงานราชการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการให้บริการ  ติดตามรายละเอียดเรื่อง “การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTY0NHx8MXx8dGh8fG5PVmhN#book/