“การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร อันมีภารกิจ คือ

1.การสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 2.การบริหารจัดการน้ำท่วม ผ่านการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม 3.การสร้างแหล่งน้ำ พัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ 4.การสร้างแหล่งน้ำต้นทุน ผ่านโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ 5.การกระจายน้ำเพื่อความเท่าเทียม ผ่านระบบกระจายน้ำ 6.การจัดการระบบกรองน้ำดื่ม ทรายกองช้า 7.การผันน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล 8.การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม 9.การป้องกันน้ำเค็มรุก 10.การสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 11.การสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwr.go.th