กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในจุดที่ 1 การก่อสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในอาคารฟอกไต จุดที่ 2 การก่อสร้างระบบเครื่องกรองก่อนเข้าศูนย์ระบบ RO จุดที่ 3 การวางท่อส่งน้ำ จุดที่ 4 การก่อสร้างที่วางปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่ง เลขานุการ รมว.ทส. เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพตามแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและแบบแปลนที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงและความปลอดภัย รวมถึงกำชับให้การปรับพื้นที่บริเวณโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนในเรื่องของปั๊มส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทดลองใช้งานจริงในการลงพื้นที่ตรวจโครงการฯ ครั้งต่อไป (15-17 ธ.ค. 2563) สำหรับการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ของการตรวจติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย