กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีประชุม “ASEAN Digital Ministers’ Retreat”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีประชุม “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” โชว์ศักยภาพประเทศไทย พาอาเซียนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” รวมรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผนึกความร่วมมือผลักดันภูมิภาคอาเซียนมุ่งสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว พร้อมทั้งแสดงบทบาทในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนประจำปี 2019 โชว์ศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ

การประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat ร่วมหารือในหัวข้อ ASEAN Digital Agility 2019 ที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจแห่งอาเซียนไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว ประกอบด้วย ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity), การเชื่อมโยงและการเคลื่อนย้ายคน (Connectivity and Mobility), เมืองอัจฉริยะ (Smart City), เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการพัฒนากำลังคน และด้านสังคม (Manpower and Society) ซึ่งจะจัดขึ้นระว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต