กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาจ.สุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฎิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  และผู้นำท้องถิ่น  ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน  บริเวณวัดมเหยงค์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยส่งเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ  และรถแบ็คโฮบนเรือพอนทูน จำนวน 1 ลำ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาความหนาแน่นของผักตบชวา ประมาณ 6,000 ตัน ระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วัน และจะดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง  โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 ลำ ประกอบด้วยเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพาน จำนวน 3 ลำ แบ็คโฮบนพอนทูนจำนวน 2 ลำ