กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมการรับสถานการณ์ช่วยประชาชนพ้นวิกฤตช่วงฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วง       ฤดูฝนโดยใช้ 4 มาตรการ เพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งก่อสร้าง มาตรการที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ เน้นการติดตามสภาพอากาศ วิเคราะห์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำธรรมชาติ นำข้อมูล Area-Based ของ สทนช. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายเดือนในรอบ 7 ปี (ปี 2549 – 2561) ของ GISDA และข้อมูลเสี่ยงภัยน้ำหลากดินโคลนถล่มในรอบ 12 ปี     (ปี 2549 – 2561) จากสำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ประกอบการจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อจัดวางจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มาตรการที่ 3 การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการน้ำ ปรับเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ การใช้เครื่องสูบน้ำ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และมาตรการที่ 4 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล โดยจะมีการประมวลผลสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา   พร้อมจัดทำเป็นสรุปบทเรียนเพื่อปรับปรุงแผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งเสนอแผนงานโครงการ   ในการแก้ปัญหาอุทกภัยต่อไป

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำรายวันได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือ    แอพลิเคชั่น EWS4THAI หรือโทร 1310 กด 5